we onderschrijven

Buurtwerk ’t Lampeke kiest ervoor om verschillende ‘manifesten’ te ondertekenen. Zo nemen we een duidelijk standpunt naar de buitenwereld toe. Maar het versterkt ook onze werking en manier van werken. We koppelen deze manifesten en gebruiken ze als een reflectie-instrument. Soms nemen we ook deel aan acties en activiteiten in het kader van deze manifesten.

De decenniumdoelstellingen

België is een rijk land, zelfs een land van overvloed. Maar er leven tegelijkertijd 1,5 miljoen mensen binnen een situatie met een verhoogd risico op armoede. Zeven procent van de bevolking wordt getroffen door langdurige armoede. En de ongelijkheid neemt toe, wat onrustwekkend is. Het inkomen van de 10% armsten ligt 28 keer lager dan dat van de 10% rijksten. Om een duidelijk en krachtig signaal te geven aan het beleid bundelen 13 organisaties de krachten. Ze eisen dat het beleid armoedebestrijding nu eindelijk eens echt prioritair maakt en dat het niet bij woorden alleen blijft. De decenniumdoelen 2017 bieden hiervoor een duidelijk kader. Vanaf nu tot 2017 is het tijd voor solidariteit. Eén van de 13 organisaties is het Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen. Als één van de verenigingen scharen we ons – en met graagte – ook volledig achter deze doelstellingen.
Meer info hierover vind je op www.decenniumdoelen.be. Deze website houdt een stand van zaken bij, je kan er blogs lezen van de initiatiefnemers en je vindt er heel wat interessant achtergrondmateriaal rond kansarmoede en sociale uitsluiting. Je kan het memorandum downloaden via deze link (www.decenniumdoelen.be/documenten/2007_memorandum.pdf).
 

De millenniumdoelstellingen

Bij de start van het nieuwe millennium, in september 2000 hielden de Verenigde Naties in New York een Algemene Vergadering. Alle (toenmalige, nu zijn het er 191) 189 lidstaten van de VN bekrachtigden daar de Millenniumverklaring. Dit zijn afspraken om met alle landen samen tegen 2015 de belangrijkste wereldproblemen aan te pakken. Er zijn acht concrete en meetbare doelstellingen vastgelegd: de Millenniumdoelstellingen. De doelen moeten een einde maken aan armoede, ziektes, ongelijkheid en milieuproblemen. De thema's van de Millenniumdoelstellingen zijn niet nieuw. Wel nieuw is dat voor het eerst internationale afspraken gemaakt werden met concrete, meetbare doelen. Je kan alles rond deze doelstellingen opvolgen op de websitewww.detijdloopt.be. Er is aandacht voor wat er in België en internationaal gebeurt. Je vindt er ook interessante achtergrondinformatie over armoede, ziekte, ongelijkheid en milieuproblemen. 

De rechten van het kind

in 1989 werd door de Verenigde Naties het “Verdrag inzake de Rechten van het Kind” aangenomen. Het was toen de bevestiging van een evolutie vanaf de jaren ’60 waarbij het kind meer en meer een volwaardige maatschappelijke plaats kreeg. Kinderen kregen door dit verdrag recht op bijzondere zorg en beschermingrecht, zelfbeschikking en participatie.
Op 26 januari 1990 ondertekende België dit verdrag. De kinderrechten staan opgesomd in het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind, soms als IVRK afgekort.
Vanuit onze aandacht voor gezinnen, kinderen en jongeren onderschrijven wij voluit deze kinderrechten. Vanuit onze prioritaire aandacht voor kansarmoede en sociale uitsluiting strijden wij ervoor dat ook ‘onze’ kinderen en jongeren op hun rechten kunnen staan. We versterken dit met concrete acties waarbij kinderen, jongeren en ouders actief meewerken aan beleidsvoorstellen (o.a. in het kader van 17 oktober of het Europees jaar van de armoede).
Dikwijls worden de kinderrechten in 3 categorieën ingedeeld.
1. De beschermingsrechten: hiermee worden de rechten bedoeld die kinderen beschermen. Kinderen moeten beschermd worden tegen uitbuiting, mishandeling, verwaarlozing. Kinderen met een handicap moeten beschermd worden. 2. De voorzieningsrechten: deze rechten verwijzen naar zaken, diensten en voorzieningen die kinderen nodig hebben om zich goed te kunnen ontwikkelen. Het gaat o.a. over onderwijs, informatie, hulpverlening, voedsel, gezondheidszorg, huisvesting,…
De participatierechten: dit zijn de rechten waarmee kinderen voor zichzelf kunnen opkomen. Deze rechten zorgen ervoor dat kinderen over dingen die zij belangrijk vinden kunnen meepraten en beslissen. Het gaat o.a. over het recht op inspraak, het recht om zich te verenigen, het recht om zijn eigen geloof te belijden,…
Meer informatie over de kinderrechten vind je op www.kinderrechten.vormen.org. Deze website geeft op een zeer heldere en eenvoudige manier overzicht en inzicht rond de kinderrechten. Een aanrader, vinden wij.

Universele verklaring van de rechten van de mens 

Reeds in 1948 werd de universele verklaring van de rechten (UVRM) van de mens opgesteld. Deze verklaring werd aangenomen door de lidstaten van de VN. Ze is universeel en bevat de fundamentele rechten en vrijheden. De verklaring is niet bindend maar is wel de inspiratiebron voor tal van andere verdragen en verklaringen met betrekking tot mensenrechten. De verklaring bestaat uit 30 artikels en bieden o.a. rechten aan rond vrije meningsuiting, vrije woon- en onderwijskeuze, gelijke behandeling voor iedereen, asielrecht en het recht om zich vrijelijk te verplaatsen, ..
Als je deze verklaring leest, blijft ze – alhoewel geschreven in 1948 – zeer actueel en is er nog heel wat werk aan de winkel. Vanuit onze aandacht voor kansarmoede en sociale uitsluiting merken wij geregeld dat onze bezoekers/gebruikers/vrijwilligers geregeld geconfronteerd worden met het schenden van hun mensenrechten.
Meer informatie over de UVRM vind je op www.mensenrechten.be. Er staan op deze website nog heel wat andere wetten en verdragen, die te maken hebben met de mensenrechten. Deze website is zeker het bezoeken waard. Download een exemplaar van de universele rechten van de mens in bijgevoegde pdf. universele_verklaring_van_de_rechten_van_de_mens.pdf
 

de decetprincipes

DECET staat voor Diversity in Early Childhood Education and Training. Het is een Europees netwerk van lesgevers, beroepskrachten, onderzoekers en beleidsmakers. Ze stimuleren actief en kritisch de kwaliteit in de voorzieningen voor jonge kinderen. Buurtwerk ’t Lampeke heeft hieraan meegewerkt binnen het project ‘Ecce Ama’. Meer informatie hierover vind je op de website van het VBJK (www.vbjk.be).
De ontwikkeling van de decet-principes zijn een concreet eindresultaat van dit Europees netwerk. Centraal in deze principes staat dat kinderen en volwassenen het recht hebben om op te groeien en te ontwikkelen in een context waar er gelijkwaardigheid is én respect voor diversiteit. Er zijn 6 principes, die lopen van ‘erbij horen’ tot ‘meewerken om vooroordelen en discriminatie te bestrijden’. Wij merken een duidelijke link met de basisschakelmethodiek en de kleine ontmoeting, twee methodieken binnen onze buurtwerking.
Via deze link kan je een Nederlandstalige brochure downloaden , waarin de 6 principes, het algemeen kader en de ontaansgeschiedenis op een overzichtelijke manier worden gepresenteerd (www.decet.org/brochure/DECETdutchWEB.pdf).
    Share